info@asociaciakps.sk

Vážené kolegyne a kolegovia,

 

dovoľujeme si Vás informovať, že Pracovná skupina pre koncepciu zdravotnej starostlivosti v odbore klinická psychológia zriadená ako poradný orgán generálneho riaditeľa Sekcie zdravia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a pozostávajúca zo zástupcov stavovskej a odbornej spoločnosti, zástupcov sektora ambulantnej a sektora ústavnej zdravotnej starostlivosti a zástupcu vzdelávacej ustanovizne, vypracovala návrh novej koncepcie zdravotnej starostlivosti v odbore klinická psychológia, ktorý je dostupný v priloženej prílohe.

V záujme zabezpečenia transparentného procesu informovania a zapojenia odbornej verejnosti v oblasti klinickej psychológie do procesu iterácie a dosiahnutia širokého odborného konsenzu si Vám ako odbornej verejnosti dovoľujeme zdieľať  priložený dokument predstavujúci koncepciu zdravotnej starostlivosti v odbore klinická psychológia. 

V prípade, máte zásadné návrhy a pripomienky, zašlite ich v termíne do 31. júla 2023

na e-mailové adresy katarina.jandova4@gmail.com (vedúca pracovnej skupiny, hlavná odborníčka MZ SR pre psychológiu) a lucia.melichercikova@health.gov.sk (tajomníčka pracovnej skupiny).

 

Za Vami poskytnutú súčinnosť vopred ďakujeme.

 

 

PhDr. Katarína Jandová, PhD.

  1. odborník MZ SR pre psychológiu

predseda správnej rady AKPS