info@asociaciakps.sk

Vážené kolegyne a kolegovia,

vplyvom rôznych spoločenských zmien sa čoraz viac objavujú snahy o novátorstvo a zmeny v rôznych odborných oblastiach, klinickú psychológiu nevynímajúc.

ASOCIÁCIA KLINICKÝCH PSYCHOLÓGOV SLOVENSKA (AKPS)

vznikla preto, že klinickí psychológovia doposiaľ nedisponovali špecifickou odbornou platformou, ktorá by posilňovala ich hlas na všetkých úrovniach, aby bol ich prínos a potenciál zreteľnejší a zrozumiteľnejší.

AKPS je od 04.05.2021 zaregistrovaná v Registri mimovládnych neziskových organizácií ako občianske združenie, pričom dňa 20.05.2021 sa uskutočnilo ustanovujúce stretnutie AKPS, kde sa zvolila Rada združenia.

Hlavnou ambíciou AKPS je prinášanie aktuálnych odborných informácií v rýchlo sa meniacom prostredí, rozvoj odboru klinická psychológia vo všetkých jej aspektoch a partnerská spolupráca s inými odbornými spoločnosťami, inštitúciami, či združeniami. V neposlednom rade je cieľom AKPS predstavovať špecifický, zreteľný a vysoko profilovaný hlas klinických psychológov pracujúcich či už v ústavných, alebo v ambulantných zdravotníckych zariadeniach pri riešení relevantných odborných a koncepčných otázok.

Naším cieľom je podporovať vzdelávanie, výskum a šírenie vedecky overených poznatkov týkajúcich sa najmä:

– psychologickej diagnostiky a liečby založenej na dôkazoch

– psychologických, psychobiologických a psychosociálnych mechanizmov zdravia a choroby

– psychologickej liečby, resp. psychoterapii

– prevencii a rehabilitácii

– problémov zdravotnej starostlivosti špecificky pri psychických poruchách, ale aj pri iných okruhoch ochorení, ktoré významne ovplyvňujú kvalitu života, a pri ktorých etiológii, pretrvávaní, ale aj ako následok sú prítomné signifikantné emocionálne alebo behaviorálne aspekty.

Vo vzťahu k Slovenskej komore psychológov (SKP), ktorá predstavuje stavovskú organizáciu, chrániacu práva aj záujmy psychológov a zastupujúcu (potenciálne) psychológov aj z iných rezortov, je postavenie AKPS partnerské a kooperatívne. Pôsobenie AKPS je zamerané predovšetkým na odbornú podporu psychológov pracujúcich v zdravotníctve, a jej zástupcovia majú záujem otvorene komunikovať a spolupracovať so SKP, resp. jej zástupcami.

Ak máte záujem prispieť k podpore odboru klinická psychológia alebo rozvíjať svoj vlastný odborný potenciál, privítame, keď sa stanete členom tejto skupiny odborníkov, či už ako riadny člen (najmä psychológ so špecializáciou v klinickej psychológii) alebo mimoriadny člen (študent jednoodborového štúdia psychológie). Pri inom východiskovom vzdelaní Správna rada individuálne posúdi riadne členstvo (napr. psychológ v špecializačnej príprave, lekár, liečebný pedagóg a podobne). Bližšie informácie sú uvedené v Stanovách Asociácie klinických psychológov Slovenska, ktoré dostupné na našej webovej stránke.

Sme presvedčení, že sa nám spoločne podarí veľa dobrého.

Rada združenia AKPS