info@asociaciakps.sk

Predseda

PhDr. Katarína Jandová, PhD. (E-mail: katarina.jandova@asociaciakps.skkatarina.jandova4@gmail.com)

Pracovisko: UNB Bratislava, Nemocnica akad. L. Dérera, 1.gynekologicko-pôrodnícka klinika UNB a SZU, Limbová 5, Bratislava, PSČ 833 05

Podpredseda

doc. PhDr. Miloš Šlepecký, CSc. (E-mail: milos.slepecky@asociaciakps.sk; milos.slepecky@gmail.com)

Pracovisko: Psychagogia, s.r.o., Garbiarska 8, Liptovský Mikuláš, PSČ 031 01; Univerzita Konštantína filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, Katedra psychologických vied, Kraskova 1, 949 74 Nitra

Tajomník

Mgr. Jana Štefániková, PhD. (E-mail: jana.stefanikova@asociaciakps.sk; stefanikova.jana@gmail.com)

Pracovisko: Psychologická ambulancia – Mgr. Jana Štefániková, PhD., Mýtna 5, Bratislava, PSČ 811 07

Revízna komisia

Dr.rer.nat. Martin Polák (E-mail: martin.polak@asociaciakps.sk)

Pracovisko: Ambulancia klinickej psychológie, NODIUM s.r.o., Azalková 766, 821 01 Bratislava