info@asociaciakps.sk

Vážené kolegyne a kolegovia,

vplyvom rôznych spoločenských zmien sa čoraz viac a silnejšie objavujú snahy o novátorstvo a zmeny v rôznych odborných oblastiach, klinickú psychológiu nevynímajúc.

ASOCIÁCIA KLINICKÝCH PSYCHOLÓGOV SLOVENSKA (AKPS)

vznikla preto, že klinickí psychológovia doposiaľ nedisponovali špecifickou odbornou platformou, ktorá by posilňovala ich hlas na všetkých úrovniach, aby bol ich prínos a potenciál zreteľnejší a zrozumiteľnejší.

AKPS je ako občianske združenie od 04.05.2021 zaregistrovaná v Registri mimovládnych neziskových organizácií, a 20.05. 2021 sa uskutočnilo ustanovujúce stretnutie AKPS, kde sa zvolila Rada združenia.

Hlavnou ambíciou AKPS je prinášanie aktuálnych odborných informácií v rýchlo sa meniacom prostredí, rozvoj odboru „klinická psychológia“ vo všetkých jej aspektoch a partnerská spolupráca s inými odbornými spoločnosťami, inštitúciami, či združeniami. V neposlednom rade je cieľom AKPS predstavovať špecifický, zreteľný, vysoko profilovaný a uznávaný hlas klinických psychológov pracujúcich či už v ústavných, alebo v ambulantných zdravotníckych zariadeniach pri riešení relevantných odborných a koncepčných otázok.

Naším cieľom je podporovať vzdelávanie, výskum a šírenie vedecky overených poznatkov najmä o:

– psychologickej diagnostike a liečbe založenej na dôkazoch,

– psychologických, psychobiologických a psychosociálnych mechanizmoch zdravia a choroby,

– psychologickej liečbe, resp. psychoterapii,

– prevencii a rehabilitácii,

– problémoch zdravotnej starostlivosti špecificky pri psychických poruchách, ale aj pri iných okruhoch ochorení, ktoré významne ovplyvňujú kvalitu života, a pri ktorých etiológii, pretrvávaní, ale aj ako následok sú signifikantné emocionálne alebo behaviorálne aspekty.

Vo vzťahu k Slovenskej komore psychológov (SKP), ktorá predstavuje stavovskú organizáciu, chrániacu práva aj záujmy psychológov a zastupujúcu (potenciálne) psychológov aj z iných rezortov, je postavenie AKPS partnerské a kooperatívne. Pôsobenie AKPS je zamerané predovšetkým na odbornú podporu psychológov pracujúcich v zdravotníctve, a jej zástupcovia majú záujem otvorene komunikovať a spolupracovať so SKP, resp. jej zástupcami.

Ak máte záujem prispieť k podpore odboru klinická psychológia alebo rozvíjať svoj vlastný odborný potenciál, privítame, keď sa stanete členom tejto skupiny odborníkov, či už ako riadny člen (najmä psychológ so špecializáciou v klinickej psychológii) alebo mimoriadny člen (študent jednoodborového štúdia psychológie). Pri inom východiskovom vzdelaní správna rada individuálne posúdi riadne členstvo – napr. psychológ v špecializačnej príprave, lekár, liečebný pedagóg a podobne. Bližšie informácie sú uvedené v Stanovách Asociácie klinických psychológov Slovenska, ktoré dostupné na našej webovej stránke.

Sme presvedčení, že sa nám spoločne podarí veľa dobrého.

Rada združenia AKPS

Rada združenia (správna rada)

Pracovisko: UNB Bratislava, Nemocnica akad. L. Dérera, 1.gynekologicko-pôrodnícka klinika UNB a SZU, Limbová 5, Bratislava, PSČ 833 05

Pracovisko: Psychagogia, s.r.o., Garbiarska 8, Liptovský Mikuláš, PSČ 031 01; Univerzita Konštantína filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, Katedra psychologických vied, Kraskova 1, 949 74 Nitra

Pracovisko: Psychologická ambulancia – Mgr. Jana Štefániková, PhD., Mýtna 5, Bratislava, PSČ 811 07

Pracovisko: Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie, Rínok 334, PSČ 951 35

Prihláška do AKPS

V prípade záujmu o členstvo v AKPS vyplnenú prihlášku spätne pošlite na e-mail info@asociaciakps.sk alebo asoklinpsych@gmail.com.

Členské príspevky

Otázka členských príspevkov zatiaľ nie je doriešená. O všetkom Vás budeme včas informovať na našej webovej stránke. Výšku členského príspevku bude stanovená len na základe sumy predpokladaných režijných nákladov AKPS, t.j. platba za doménu, hosting, prevádzku web stránky, poplatok za platformu na online stretnutia (napr. ZOOM, Webex ap.), notárske poplatky, poštu ap. Pre riadnych členov je v pláne zabezpečiť možnosť online prístupu na niektorý z platených odborných časopisov (podľa dohody) a vybudovanie virtuálnej knižnice. Toľko na úvod…