info@asociaciakps.sk

ODBORNÉ MINIMUM

27.5. – 31.5.2024

Účelom odborného minima je získanie základných znalostí potrebných na výkon znaleckej činnosti, tlmočníckej činnosti alebo prekladateľskej činnosti. Vzhľadom k tomu, že ÚZČPP je zapísaný v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov MS SR v Odboroch Psychológia a Zdravotníctvo a farmácia aj odborné vzdelávanie sa orientuje na výkon znaleckej činnosti práve v týchto odboroch.

PROGRAM VZDELÁVANIA

Pondelok 27.5.2024

(online, rozsah 6 hod.)

 • 13:00 – 13:15
  Anton Heretik
  Forenzná psychológia a súdna psychiatria ako disciplíny. Ústav pre znaleckú činnosť v Psychológii a Psychiatrii, spol. s r.o.. Organizácia odborného minima.
 • 13:15 – 14:30
  Barbora Maliarová
  Legislatíva – Základné právne predpisy upravujúce výkon znaleckej činnosti, znalec v správnom konaní.
 • 14:45 – 16:15
  Barbora Maliarová
  Legislatíva – Základné právne predpisy upravujúce výkon znaleckej činnosti, znalec v trestnom konaní, novinky v legislatíve upravujúcej znaleckú činnosť.
 • 16:30 – 18:00
  Martin Maliar
  Legislatíva – znalec v civilnom konaní, znalec ako platiteľ daní a odvodov, ochrana osobných údajov pri znaleckej činnosti, znalec ako SZČO.
Utorok 28.5.2024

(online, rozsah 6 hod.)

 • 13:00 – 14:30
  Lucia Žlnayová
  Znalecké posudky v trestnom a civilnom konaní so zameraním sa na obmedzenie spôsobilosti na právne úkony, forenzné posudzovanie demencie.
 • 14:45 – 16:15
  Andrea Heretiková

Znalecké posudku v trestnom a civilnom konaní so zameraním na domáce násilie vo forenzno-psychiatrickej prax.

 • 16:30 – 18:00
  Anton Heretik
  Znalecké posudky v trestnom a civilnom konaní so zameraním sa na forenznú agresológiu.
Streda 29.5.2024

(online, rozsah 6 hod.)

 • 13:00 – 14:30
  Ľubomíra Izáková

Znalec v konaní pred súdom – výsluch znalca, príprava znalca na súdne pojednávanie.

 

 • 14:45 – 16:15

Katarína Haidová
Znalecké posudky v trestnom a civilnom konaní so zameraním sa na rozvodové konanie a posudzovanie násilia z pohľadu znalca-psychológa, špecifiká posudzovania.

 • 16:30 – 18:00

Eva Smiková, Alena Kopányiová

Znalecké posudky v trestnom a civilnom konaní so zameraním sa na dieťa predškolského a mladšieho školského veku v kontexte znaleckého dokazovania.

Štvrtok 30.5.2024

(online, rozsah 6 hod.)

 • 13:00 – 14:00

Lenka Lipanová

Špecifiká znaleckej činnosti v odvetví Poradenská psychológia.

 

 • 14:15 – 15:15
  Alena Kopányiová, Eva Smiková

Workshop zameraný na znalecké posudky v odvetví poradenská psychológia.

 

 • 15:30 – 17:00

Robert Máthé
Metodika vytvárania dokumentácie pre znalecké úkony v trestnom a civilnom konaní, aj pre iné účely, vrátane vyúčtovania a vedenia elektronického denníka znalca.

 

 

 • 17:00 – 18:00

Ivan André

Špecifiká znaleckej činnosti v odbore Zdravotníctvo a farmácia, najmä v odvetviach psychiatria a sexuológia – úkony znaleckej činnosti, ich forma a štruktúra. Žiadatelia znaleckých expertíz – súdy, OČTK, fyzické osoby. Pribratie konzultanta.

Štvrtok 30.5.2024

(prezenčne**, rozsah 6 hod.)

 • 8:30 – 9:30

Ľubomíra Izáková
Workshop zameraný na praktickú stránku vypracovania znaleckého posudku so zameraním sa na štruktúru znaleckého posudku a ďalších úkonov znaleckej činnosti.

 

 • 9:45 – 11:15

Znalci ÚZČPP: Robert Máthé, Alena Kopányiová, Eva Smiková, Lenka Lipanová, Denisa Mészárosová, Viktor Segeda,  Ľubomíra Izáková

Workshop – znalecké posudky v trestnom a civilnom konaní – vyžaduje sa aktívna príprava účastníkov (zadanie bude odovzdané v pondelok): správna metodika, princípy forenzne psychologického a psychiatrického posudzovania, vrátane pribratia konzultanta, vyúčtovania, chyby v znaleckom posudzovaní.

 

 • 11:30 – 12:00

Skúška

 

  • Ukončenie odborného minima

* UZČPP si vyhradzuje právo na zmenu priebehu časového harmonogramu programu.

** Prezenčná výučba sa uskutoční v Súdnej sieni Univerzity Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, Bratislava.

Znalecká akadémia v psychológii a psychiatrii
Súdna sieň Univerzity Komenského v Bratislave
31. máj 2024

Program

13:30 – 14:30        Simulovaný výsluch znalca v trestnej veci za účasti sudcu, prokurátora a advokáta

14:30 – 15:30        Panelová diskusia – znalci ÚZČPP a pozvaní hostia

ODBORNÉ MINIMUM 2024 pre budúcich znalcov sa bude konať v dňoch 27. – 31. mája 2024 kombinovanou formou (dištančne – prezenčne v Bratislave). V prípade záujmu nás kontaktujte na adrese: info@uzcpp.sk.
 
 • Projekt študijného programu
  Cieľová skupina: uchádzači o zápis do Zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov MS SR.
  Požadované vstupné vzdelanie: úplné ukončené vysokoškolské vzdelanie v odbore, určené najmä odborom medicína a/alebo psychológia
  Forma výučby: kurz prebieha formou prednášok, diskusií a riešenia prípadových štúdií.
  Profil absolventa: absolvent pozná platnú a účinnú právnu úpravu spojenú s výkonom znaleckej činnosti a vie v nej obsahujúcu reguláciu aplikovať na svoje konanie. Absolvent sa oboznámi aj so základnými princípmi znaleckej činnosti v odboroch psychológia a zdravotníctvo a farmácia, so zameraním na odvetvie psychiatria. Po splnení ostatných podmienok pre zápis do Zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov MS SR má absolvent vedomosti, zručnosti a kompetencie pôsobiť ako znalec v zmysle platnej a účinnej právnej úpravy spojenej s výkonom znaleckej činnosti.
 • zameranie odborného minima
  základné právne predpisy upravujúce výkon znaleckej činnosti
  znalec v občianskoprávnom konaní
  znalec v trestnoprávnom konaní
  znalec v správnom konaní
  znalec ako platiteľ daní a odvodov
  forenzná psychológia a psychiatria, vypracovávanie úkonov znaleckej činnosti
  fakturácia a vyúčtovanie znalečného
 • prednášajúci: spoločníci ÚZČPP a ďalší lektori
 • študijný materiál:
  • právne predpisy týkajúce sa a spojené s výkonom znaleckej činnosti platné a účinné ku dňu záverečnej skúšky odborného minima
  • Heretik, A.: Forenzná psychológia pre psychológov, právnikov, lekárov a iné pomáhajúce profesie. – 3. prepracované a rozšírené vydanie. Bratislava: Eurokódex, 2010.
  • Novotný, V., Heretik, A.: Extrémna agresia II. – forenzná psychiatria vraždy. Nové Zámky: Psychoprof, 2012.
  • Heretik, A.: Extrémna agresia I.. Nové Zámky: Psychoprof, 2011.
  • André, I., Izáková, Ľ.: a kol.: Princípy súdnej psychiatrie. Peter Prekop Print Production, 2014.
  • Máthé, R.: Mravnostná kriminalita. In: : Holcr, Kv. a kolektív: Kriminológia. Bratislava: Iura Edition, 2008.