info@asociaciakps.sk

Nadrezortný seminár: ,,Školská legislatíva pre zdravotníckych pracovníkov‘‘

Termín: 14. novembra 2023 od 14:00 – 16:00

Miesto: online, platforma zoom

Cieľová skupina: detskí psychiatri, klinickí psychológovia, psychoterapeuti, sociálni pracovníci a i. v rezorte zdravotníctva.

Cieľ: Oboznámiť sa s najnovšími legislatívnymi predpismi a možnosťami v rezorte školstva v téme podpory detí v riziku.

Anotácia: Seminár predstaví školskú legislatívu v kocke týkajúcu sa detí v riziku, správneho používania legislatívnych pojmov v tejto problematike, nových reforiem podporných opatrení, poradenského systému a obsahových štandardov, dokumentácie, individuálneho vzdelávania či individuálneho vzdelávacieho programu, úpravy dochádzky, dištančné možnosti výučby, úpravy pri testovaní 9 a maturitách či proces podpory detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v školách a v školských zariadeniach. Dozviete sa ako správne formulovať odporúčania detským klientom pre školský systém a vzdelávanie, aké možnosti podpory školský systém umožňuje, ako správne kombinovať školské podporné opatrenia s klinickými. Legislatívne rámce diskusie zároveň umožnia a otvárajú nadrezortnú spoluprácu, ktorá je mimoriadne nevyhnutná pre lepšiu prevenciu, podporu a duševné zdravie detí,  krízovú intervenciu či predchádzanie sociálno-patologickým javom.

Lektori: 

Viktor Križo (https://inklucentrum.sk/odbornici/viktor-krizo/)

Organizátori:

Inklucentrum-Centrum inkluzívneho vzdelávania a ďalší – CPP, VUDPaP

Link na registráciu nájdete v pdf letáku